RECEPCIA

VENUšA , ZIMNÁ 93,052 01, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, TEL : +421534423957
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
UBYTOVACÍ PORIADOK

-Prevádzkovateľ penziónu môže ubytovať iba osoby, ktoré sa riadne prihlásia.  Za týmto účelom predložia
pracovníkovi recepcie pri príchode svoj doklad totožnosti,  cestovný pas, alebo iný platný doklad.

-Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia.
Začiatok  pobytu je po 14:00hod v deň príchodu.
Ukončenie prenajatého ubytovania je do 10:00 hod. posledného dňa pobytu.
/Iný čas príchodu a odchodu je možné dohodnúť s ubytovateľom individuálne/

-Na začiatku pobytu hosť obdrží kľúč /digitálnu-kartu/od izby, ktorý zároveň slúži na vstup do ubytovacieho
zariadenia z bočného vchodu na ul. Konrádovej, následne do konkrétnej izby.  Kľúče/digitálnu-kartu/ pred ukončením ubytovania odovzdá na
recepcii ubytovacieho zariadenia.

-Prevádzková doba dennej recepcie je od 7:30 do 19:00.
V čase neprevádzkovania recepcie hosť používa bočný vchod z ulice Konrádovej.

-Pri prevzatí izby si skontrolujte funkčnosť všetkých elektrospotrebičov. Prípadne nedostatky nahláste ubytovateľovi.

-Neodkladajte veci na výhrevné telesá. V izbe ani v spoločenskách priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu
vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete alebo inej
inštalácie.

Vo všetkých priestoroch ubytovacieho zariadenia je fajčiť ZAKÁZANÉ !

-Pred odchodom z hotelovej izby je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a
kúpelni svetlo, uzamknúť dvere a kľúč /digitálnu- kartu/ odovzdať na recepcii ubyt.zariadenia.

– V čase od 22°° do 6°° hodiny musí hosť dodržiavať nočný kľud.

-Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach ubytovacieho zariadenia zodpovedá ubytovaná osoba  podľa platných
predpisov právneho poriadku. V prípade akéhokoľvek podozrenia má prevádzkovateľ právo
skontrolovať stav izby a zariadenia počas pobytu hosťa a tiež po ukončení pobytu.

-Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom,  spravidla na
začiatku pobytu. Pri úhrade prevodným príkazom je potrebné vystaviť záväznú objednávku.

-Ubytovateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie a stratu osobných vecí hosťa.
Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy
/na základe potvrdenia/.

-Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má
prevádzkovateľ zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby pred uplynutím dohodnutého času.

Dôležité telefónne čísla:
RECEPCIA – +42153 442 39 57, +421903 616 571

TIESŇOVÁ LINKA  – 112

MESTSKÁ POLÍCIA –  119

HASIČSKÁ SLUŽBA –  1850/112

RÝCHLA LEKÁRSKA SLUŽBA  – 155/112
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prevádzkovateľ:Diskonto s.r.o., Osloboditelov 57 ,053 14,Spišský Štvrtok
IČO:44541473 , IČ DPH: SK 2022762225

NULL